Shukokai Karate Bethesda & Conwy - Aka Ryuu Karate Club
SSU Kata List
SHURI-TE
Pinan 1-5
Naifanchi 1,2,3
Chinto
Wanshu
Jinn
Jion
Jitte
Kosokun Dai
Kosokun Sho
Shiho Kosokun
Chantanyara Kosokun
Bassai Dai
Bassai Sho
Matsumura No Bassai
Gojushiho

TOMARI-TE
Wankan
Rohai
Tomari No Bassai

NAHA-TE
Seisan
Sanchin
Saifa
Sanseiru
Shisochin
Seienchin
Kururunfa
Seipai
Suparimpei
Tensho


KATA CREATED BY KENWA MABUNI SENSEI
Aoyagi
Shinpa
Juroku
Myojo
Shio Kosokun
Gaksai di Ich
Geksai di Ni
Shinsei

WHITE CRANE KATA
Nipaipo
Hakaku
Paipuren

RYUEI-RYU KATA
Annan
Pachu
Heiku
Paiku

ARAGAKI KATA
Sochin
Neiseishi
Unshu

OTHER KATA
Annanku
Matsukazi